រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ប្រកាសពីការស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរ នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

សូមអានលិខិតទាំងស្រុង ខាងក្រោមនេះ៖អាចជារូបភាពនៃ អត្ថបទ