ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩  ដូសទី១ ក្នុងសង្កាត់ទាំងអស់នៃខណ្ឌដូនពេញ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ និងខណ្ឌព្រែកព្មៅ រាជធានីភ្នំពេញ

ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩  ដូសទី១ ក្នុងសង្កាត់ទាំងអស់នៃខណ្ឌដូនពេញ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ និងខណ្ឌព្រែកព្មៅ រាជធានីភ្នំពេញ

ដូសទី ១ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ និងដូសទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤    ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១