កីឡាករ ឡៅ ចិត្រា វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ អំឡុងពេលដឹកស្បៀងអាហារជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បិទខ្ទប់!

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសខាងក្រោមនេះ