តោះមកដឹងពីមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន YouTube ផ្អាកមិនឱ្យរកចំណូលពី YouTube នៅកម្ពុជា!

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូគមនាគមន៍ ខាងក្រោមនេះ៖

អាចជារូបភាពនៃ អត្ថបទ