ក្រសួងទេសចរណ៍ ណែនាំឲ្យរៀបចំគ្រប់គ្រងភ្ញៀវទេសចរនៅតាមរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ សហគមន៍ទេសចរណ៍ និងគោលដៅទេសចរណ៍ ទូទាំងប្រទេស

សូមពិនិត្យសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះNo photo description available.No photo description available.

អត្ថបទដោយ ៖ ឡាយ កុល