ក្តៅៗ!! ស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់ទៀតហើយ នៅមន្ទីរទេព្យរុស្ស៊ី