ក្រសួងការបរទេស បង្ហាញពីលទ្ធផលកិច្ចសន្ទនាត្រីភាគីបើកចំហ ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-ចក្រភពអង់គ្លេស លើកទី២