រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្តល់ថវិកា និងសម្ភារ ឃីត ​បន្ថែមជូនដល់បណ្តាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី៨ ដល់ ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងយុទ្ធនាការ…

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះNo photo description available.No photo description available.

សម្រួលដោយ ៖ ឡាយ កុល