ប្រសើរណាស់!! រាជរដ្ឋាភិបាល បង្ហាញនូវឆន្ទៈការបេ្តជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ស្តីពីផែនការស្តារ និងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ក្នុងនិងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

សូមអានសេចក្ដីបញ្ជាក់ខាងក្រោមនេះសម្រួលដោយ ៖​ ឡាយ កុល