ចូលរួមទាំងអស់គ្នា! សម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរ ៣ថ្ងៃនេះ សប្បាយចុះ តែត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការទាំងនេះ…

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ សម្រួលដោយ ៖ ឡាយ កុល