ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ធនាគារជាតិ បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈម នៃវិស័យអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជា

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ សម្រួលដោយ ៖ ព្រួញ ទេព